^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, który ma celu zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

W tym roku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu,  w ramach tego wydarzenia, zainicjował wyjątkową akcję  #challengeniebieskiemotyle2021. Wyzwanie polegało na tym, by ubrać się na niebiesko  i wykonać tematycznego niebieskiego motyla lub serce. Można było do wyzwania podejść też bardziej odważniej i ambitniej i wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla". Nasz Ośrodek, do tej szczególnej akcji, został nominowany przez SOSW w Dębicy, za co dziękujemy.

Z pełnym przekonaniem w słuszność akcji podjęliśmy wyzwanie.  W ciągu 48 godzin zadanie zostało wykonane. Nie było to proste, bo pozostawaliśmy w trybie nauki zdalnej, ale dzięki zaangażowaniu dzieci, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół, udało nam się stawić czoła wyzwaniu. Powstały piękne motyle, które w duchu solidarności z osobami autystycznymi i ich rodzinami, puściliśmy w świat. 

Niebieską iskierkę przyjaźni przekazaliśmy dalej, do udziału w akcji nominując: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku, Środowiskowy Dom Samopomocy im. J. Pawła II w Brzozowie i Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi.

Czytaj więcej: #challengeniebiskiemotyle2021 - Niebieska iskierka przyjaźni

W dniu 20.04.2021 roku odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w sposób zdalny. Konferencja będzie dotyczyć zatwierdzenia Projektu Organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na rok szkolny 2021/2022.

Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) zostaje przywrócony stacjonarny tryb nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie.

Zajęcia stacjonarne obejmują: Przedszkole, Szkołę Podstawową, Szkołę Przysposabiającą do Pracy (w tym nauczanie indywidualne), Internat,  Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze grupowe oraz indywidualne, a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Zobowiązujemy wychowawców klas do powiadomienia rodziców uczniów oraz prawnych opiekunów o powrocie do stacjonarnej nauki.

Informujemy, że gminy z których uczniowie dowożeni są busami do Ośrodka zostały powiadomione o wznowieniu stacjonarnej pracy od dnia 19 kwietnia.

Przypominamy jednocześnie, że na terenie Ośrodka należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących obostrzeń, a przede wszystkim zasad dystansu społecznego, dezynfekcji i używania maseczek.

Jednocześnie prosimy, by uczniowie i wychowankowie u których występują objawy chorobowe pozostawali w domach.

Z poważaniem

  Dyrekcja SOSW w Brzozowie

Szanowni Państwo Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści !!!

Zajęcia realizowane w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele zobowiązani są realizować w ramach ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i na ich rzecz.

Nauczyciele wykonując pracę zdalną zachowują prawo do przysługujących im dodatków. Godziny ponadwymiarowe będą wypłacane tylko w przypadku udowodnienia ich rzeczywistej realizacji (możliwa weryfikacja z rodzicem lub opiekunem dziecka).

Przypominamy jednocześnie zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela (art. 42 ust. 2 KN), że nauczyciel w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy oraz ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest realizować:

 • Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
 • Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 • Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Zajęć wykonywanych w ramach pensum dotyczy jedynie pierwszy z tych punktów.

Z poważaniem

Dyrekcja SOSW w Brzozowie

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl