^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które wchodzi w życie z dniem 25 marca, placówki oświatowe zobowiązane są do zorganizowania kształcenia na odległość (zdalnego nauczania).

Zajęcia realizowane w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele zobowiązani są realizować w ramach ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i na ich rzecz (na podstawie §7.1 w/w rozporządzenia). Za zajęcia prowadzone zdalnie nie będą wypłacane godziny ponadwymiarowe (na podstawie §7.2 w/w rozporządzenia). Wszystkie zajęcia, które mają Państwo w przydziale prosimy realizować w ramach etatu.

Zajęcia z realizowaniem metod i technik kształcenia na odległość w naszej Placówce mogą być realizowane poprzez:

 1. Środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji pomiędzy nauczycielem, uczniem lub rodzicem (opiekunem prawnym).
 2. Przez informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia (wychowanka) w domu – dotyczy to w szczególności naszych podopiecznych objętych następującymi formami zajęć w Ośrodku: wychowaniem przedszkolnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi oraz edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele i specjaliści mają obowiązek uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowywać sposoby, metody i czas pracy do potrzeb i możliwości uczniów (wychowanków), w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych uczniów objętych kształceniem specjalnym. Prosimy pamiętać, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.

Na stronie internetowej SOSW w Brzozowie pojawiła się zakładka „Zdalne Nauczanie”, w zakładce znajdują się wszystkie formy zajęć prowadzone w Ośrodku. W poszczególnych zakładkach umieszczane będą materiały edukacyjne, terapeutyczne i inne przesyłane przez Państwa:

 1. Przedszkole – materiały od osób pracujących w oddziale przedszkolnym gromadzi i przesyła p. Justyna Glazer.
 2. Klasy Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy – materiały od osób prowadzących zajęcia edukacyjne oraz rewalidacyjne w poszczególnych klasach gromadzą i przesyłają wychowawcy klas.
 3. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne – materiały od osób prowadzących tą formę zajęć gromadzi i przesyła lider zespołu, p. Magdalena Władyka.
 4. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze grupowe - materiały od osób prowadzących tą formę zajęć gromadzi i przesyła lider zespołu, p. Renata Rachwał.
 5. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - materiały od osób prowadzących tą formę zajęć gromadzi i przesyła lider zespołu, p. Renata Bryś, Ewelina Śnieżek.
 6. Internat - materiały od osób prowadzących zajęcia wychowawcze gromadzi i przesyła p. Grażyna Ekiert.
 7. Świetlica - materiały od osób prowadzących zajęcia świetlicowe gromadzi i przesyła p. Barbara Sławęcka - Śmigiel.
 8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – materiały gromadzą i przesyłają p. Sabina Kubok oraz p. Ewelina Śnieżek.

Materiały przez wskazane osoby proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników: Word, PDF, bądź linków do stron internetowych. W tytule maila proszę wpisać klasę lub formę zajęć, których dotyczą materiały. Osoby odpowiedzialne prosimy o przesyłanie materiałów na dany tydzień. 

Ponadto zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami zobowiązujemy wychowawców, poszczególnych liderów zespołów, a także specjalistów do pozostawania w stałym kontakcie w przypadku potrzeby Rodziców, a jeśli to możliwe to również z uczniów i wychowanków– od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 i w razie nagłej potrzeby.

 

Z poważaniem

Dyrekcja SOSW w Brzozowie

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl