^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

REALIZACJA PROGRAMU

E-koordynator programu w SOSW : Marek Ciesielski *

Nauczycielskie zespoły samokształceniowe: 

 1. Zespół edukacji wczesnoszkolnej: nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej
 2. Zspół nauczycieli SPDP
 3. Zespół nauczycieli/specjalistów prowadzących poszczególne terapie w SOSW Brzozów

SOSW Brzozów nawiązał  współpracę w ramach międzyszkolnych sieć współpracy :

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rymanowie (kontakt: Pani Marzena Komska-Ciesielska)
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej ( kontakt: Pan Juliusz Drabiński) 

Spotkania w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli odbywają się w formie telekonferencji grupy zamkniętej poprzez portal społecznościowy www.facebook.com oraz uczestnictwo w grupach dyskusyjnych na www.doskonaleniewsieci.pl

Materiały oraz scenariusze zajęć dostępne są na stronie SOSW Brzozów (soswbrzozow.pl) w zakładce „Aktywna tablica”


 SZKOLENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA TIK W NAUCZANIU:

 1.  ,,Multimedia w dydaktyce”
 2.  ,,Nowoczesna dydaktyka”
 3.  „Tablica Interaktywna w praktyce”

W ramach programu odbyły się zajęcia otwarte z wykorzystaniem TIK w praktycznym nauczaniu :

 1. „Zdrowy styl odżywiania się”
 2. „Kraina geograficzna: Syberia- zwierzęta , rośliny”
 3. „Olimpiada i olimpijczycy”

*e-koordynator powołany ( data powołania-wpis do książki zarządzeń )

*linki do stron:

 1. https://learningapps.org/
 2. https://doskonaleniewsieci.pl/
 3. http://soswbrzozow.pl/index.php/aktywna-tablica
 4. http://spkroczyce.szkolnastrona.pl/p,102,scenariusze-zajec
 1. Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowania nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się:

Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie nauczania oraz pracy zespołowej, co było przede wszystkim efektem przeprowadzonych w programie szkoleń,

 • wzrosła aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcjach, samodzielność oraz odpowiedzialność za efekty własnego uczenia się,
 • uczniowie chętnie przystępują do projektów edukacyjnych,
 • udział w programie wpływał na rozwój kompetencji twórczych uczniów, myślenie matematyczne, wnioskowanie i kojarzenie,
 • zastosowanie TIK pozwala uczniom wykorzystywać wiele zmysłów w tym samym czasie (wzrok, słuch), dzięki czemu łatwiej uczą się i zapamiętują

poznane treści,

 • nauczyciele poszerzyli bazę dydaktyczną potrzebną do pełnej realizacji

programów nauczania,

 • nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy,
 • zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania, stosowanie mapy myśli i korzystania z ćwiczeń interaktywnych,
 • nauczyciele mogli integrować treści interdyscyplinarne, uczyć korzystania z różnych źródeł informacji oraz uczyć stosowania krytycznej oceny treści informacji oferowanych przez Internet,
 • nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie edukacyjne,
 • nastąpiło wdrożenie TIK w nauczaniu większości przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych,
 • wzrósł prestiż szkół dzięki zwiększonej efektywności nauczania i kwalifikacji nauczycieli,
 • zwiększono atrakcyjność lekcji poprzez stosowanie tablic interaktywnych wraz z zestawem multimedialnym w każdej pracowni z podstawowych przedmiotów,
 • wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie.
 1. Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu.

 Programowe

 • nieuwzględnienie w programie możliwości zakupu oprogramowania edukacyjnego,
 • brak propozycji szkoleń z konkretnych aplikacji adresowanych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Ludzkie

 • zróżnicowany poziom umiejętności nauczycieli w pracy z nowoczesnym sprzętem komputerowym, umiejętności wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej oraz zróżnicowane zaangażowanie nauczycieli w realizację projektu.

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl