HISTORIA SOSW

Historia SOSW w Brzozowie w zarysie

Historia SOSW w Brzozowie w zarysie

Początki szkolnictwa specjalnego w Brzozowie sięgają 1963 r. Pierwszym nauczycielem w klasach specjalnych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzozowie (aktualnie budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych) była Antonina Górecka.

23 października 1967 r.

Otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Dyrektor placówki Ignacy Prajsnar zatrudnił pierwszą kadrę pedagogiczną i administracyjno – obsługową oraz przeprowadził remont budynku przy ul. Waryńskiego (aktualnie Armii Krajowej) adaptując go na internat. Nauka prowadzona była w klasach specjalnych w Szkole Podstawowej przy ul. Tysiąclecia. Od 1 września 1972 r. kierownikiem internatu została Stefania Zając.

1 września 1979 r.

Połączenie Państwowego Zakładu Wychowawczego ze Szkołą podstawową w Brzozowie. Dyrektorem placówki jest Janina Piecuch, a Ignacy Prajsnar zastępcą dyrektora nadzorującym funkcjonowanie oddziałów specjalnych i internatu.

1 sierpnia 1983 r.

Powołanie Państwowego Zakładu Wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, jako samodzielnej placówki. W zakładzie funkcjonowała szkoła podstawowa (zlokalizowana w budynku wcześniejszego internatu Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tysiąclecia) i internat (przy ul. Waryńskiego – aktualnie Armii Krajowej). Dyrektorem placówki mianowano Eleonorę Niziołek.

1 maja 1984 r.

 Powołanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w miejsce dotychczasowego Państwowego Zakładu Wychowawczego. Struktura organizacyjna placówki nie uległa zmianie. Od 1 września 1985 r. funkcję dyrektora obejmuje Urszula Siedleczka.

3 marca 1987 r.

Pożar w budynku szkoły (przy ul. Tysiąclecia). Zniszczeniu ulega więźba i pokrycie dachu. Budynek zostaje poddany gruntownemu remontowi finansowanemu przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie.

Sierpień 1995 r.

 Przeniesienie internatu specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Sienkiewicza 2. zmiana lokalizacji powoduje radykalną poprawę warunków bytowych uczniów (5-cio osobowe sypialnie, stołówka z zapleczem kuchennym, świetlica, izolatka).

Wrzesień 1997 r.

Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, kierowanego przez Jana Dobrowolskiego rozpoczynają prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Zajęcia prowadzone są w domach rodzinnych uczniów.

 Wrzesień 1998 r.

 Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy rozszerza działalność uruchamiając zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do tego pomieszczeniach w budynku internatu.

1 września 1999 r.

 W wyniku reformy systemu oświaty ulega zmianie struktura organizacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Funkcjonować zaczyna: 6-cio letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum prowadzone są nadal oddziały edukacyjno – terapeutyczne. W wyniku reformy administracyjnej kraju, organem prowadzącym dla SOSW staje się Powiat Brzozowski – organem nadzoru pedagogicznego – Podkarpacki Kurator Oświaty.

1 września 2001 r.

Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego rozpoczynają prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych i grupowych z wychowankami Domu pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMPNP w Starej Wsi. Zastępca dyrektora – Barbara Kozak nawiązuje kontakt i pozyskuje dla placówki zagranicznych sponsorów – Holendrów (państwo JCM van der Pal).

1 września 2004 r.

Założenie polsko – holenderskiej fundacji „Licht op Groen” („Zielone Światło”). Zgodnie z aktem notarialnym w skład zarządu weszli: Nicolaus de Groot – przewodniczący, Ewa Fijalkowska – sekretarz, Patricius Theunissen – skarbnik, Barbara Kozak – członek. Celem fundacji jest wsparcie finansowe i materialne Ośrodka oraz wymiana dzieci i młodzieży.

1 września 2004 r.

Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy przejmuje w całości budynek internatu przy ul. Sienkiewicza 2. W jego pomieszczeniach rozpoczyna funkcjonowanie Szkoła Przysposabiająca do pracy, stanowiąca kolejny etap kształcenia młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W budynku szkolnym przy ul. Tysiąclecia trwa przebudowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Powiatu Brzozowskiego, budżetu Państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są w budynku internatu.

Styczeń 2006 r.

Przekazanie przez Fundację „Licht op Groen” sprzętu rehabilitacyjnego oraz samochodu Mercedes Benz wyposażonego w windę do przewozu osób niepełnosprawnych.

1 września 2006 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w odbudowanej szkole przy ul. Tysiąclecia. Gruntownie zmodernizowana szkoła została przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny, nowe pracownie i gabinety dydaktyczne (pedagog, logopeda). 13 października 2006 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku budynku szkolnego połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej

Listopad 2006 r.

Zakup ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Powiatu Brzozowskiego nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Czerwiec 2007 r.

Przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy budynku szkolnym specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

19 października 2007 r.

Jubileusz 40-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Tego też dnia uchwałą Rady Powiatu w Brzozowie ośrodkowi nadano imię Bł. Ks. Bronisława Markiewicza.

 1 września 2009 r.

Od września 2009 roku specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Brzozowie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Terapia obejmuje dzieci w wieku 0-6 lat i polega na stymulowaniu psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia jego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

28 stycznia 2013 r.

Uroczystość Poświęcenia i Nadania Sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi  Szkolno – Wychowawczemu w Brzozowie.

24 maja 2018 r.

Jubileusz 50-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie w nowo oddanej do użytku sali gimnastycznej wybudowanej wraz z zapleczem dydaktycznym.

6 grudnia 2018 r.

Otrzymanie od powiatu brzozowskiego nowego 9-sobowego samochodu wyposażonego w windę do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup którego dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1 wrzesień 2019 r.

Otrzymanie nowego 9-osobowego samochodu do przewozu uczniów dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu brzozowskiego, a także otwarcie oddziału przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie.